رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - 7 مرداد 1395   ۸ ذو القعدة ۱۴۳۹

۱

برنامه ی کامل رقابت های فصل ۹۸-۹۷ لیگ دسته اول به شرح زیر است :

 

* هفته ی اول

مس کرمان – شهرداری ماهشهر

برق جدید شیراز – مس رفسنجان

خونه به خونه ی مازندران – ملوان بندرانزلی

اکسین البرز – فجر سپاسی

نفت تهران – سیاه‌جامگان

آلومینیوم اراک – شهرداری تبریز

کارون اروند خرمشهر – استقلال جنوب تهران

شاهین بوشهر – گل‌گهر سیرجان

ماشین‌سازی – بادران تهران

* هفته ی دوم

سیاه جامگان مشهد – خونه به خونه ی مازندران

شهرداری ماهشهر – اکسین البرز

ملوان بندرانزلی – برق جدید شیراز

گل گهر سیرجان – مس کرمان

مس رفسنجان – کارون اروند خرمشهر

فجرسپاسی شیراز – آلومینیوم اراک

شهرداری تبریز – نفت تهران

بادران تهران شاهین – شهرداری بوشهر

استقلال جنوب تهران – ماشین سازی تبریز

* هفته ی سوم

کارون اروند خرمشهر – سیاه جامگان مشهد

برق جدید شیراز – استقلال جنوب تهران

خونه به خونه ی مازندران – فجرسپاسی شیراز

نفت تهران – شهرداری ماهشهر

آلومینیوم اراک مس کرمان

شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری تبریز

ماشین سازی تبریز – گل گهر سیرجان

مس رفسنجان – ملوان بندرانزلی

اکسین البرز – بادران تهران

* هفته ی چهارم

گل گهر سیرجان – خونه به خونه ی مازندران

بادران تهران – مس رفسنجان

شهرداری ماهشهر – آلومینیوم اراک

ملوان بندرانزلی – کارون اروند خرمشهر

مس کرمان – اکسین البرز

استقلال جنوب تهران – نفت تهران

شهرداری تبریز – ماشین سازی تبریز

فجرسپاسی شیراز – شاهین شهرداری بوشهر

سیاه جامگان مشهد – برق جدید شیراز

* هفته ی پنجم

برق جدید شیراز – شهرداری ماهشهر

نفت تهران – بادران تهران

خونه به خونه ی مازندران – استقلال جنوب تهران

مس رفسنجان – شهرداری تبریز

کارون اروند خرمشهر – فجرسپاسی شیراز

ملوان بندرانزلی – سیاه جامگان مشهد

ماشین سازی تبریز – اکسین البرز

شاهین شهرداری بوشهر – مس کرمان

آلومینیوم اراک – گل گهر سیرجان

* هفته ی ششم

سیاه جامگان مشهد – مس رفسنجان

فجرسپاسی شیراز – برق جدید شیراز

مس کرمان – ماشین سازی تبریز

گل گهر سیرجان – نفت تهران

شهرداری تبریز – خونه به خونه ی مازندران

بادران تهران – کارون اروند خرمشهر

شهرداری ماهشهر – شاهین شهرداری بوشهر

اکسین البرز – آلومینیوم اراک

استقلال جنوب تهران – ملوان بندرانزلی

* هفته ی هفتم

شاهین شهرداری بوشهر – اکسین البرز

کارون اروند خرمشهر – شهرداری ماهشهر

برق جدید شیراز – مس کرمان

مس رفسنجان – استقلال جنوب تهران

ملوان بندرانزلی – گل گهر سیرجان

خونه به خونه ی مازندران – بادران تهران

ماشین سازی تبریز – آلومینیوم اراک

سیاه جامگان مشهد – شهرداری تبریز

نفت تهران – فجرسپاسی شیراز

* هفته ی هشتم

گل گهر سیرجان – مس رفسنجان

استقلال جنوب تهران – سیاه جامگان مشهد

بادران تهران – برق جدید شیراز

اکسین البرز – نفت تهران

مس کرمان – خونه به خونه ی مازندران

فجرسپاسی شیراز – ماشین سازی تبریز

آلومینیوم اراک – شاهین شهرداری بوشهر

شهرداری ماهشهر – ملوان بندرانزلی

شهرداری تبریز – کارون اروند خرمشهر

* هفته ی نهم

خونه به خونه ی مازندران – شاهین شهرداری بوشهر

سیاه جامگان مشهد – بادران تهران

مس رفسنجان – اکسین البرز

نفت تهران – آلومینیوم اراک

کارون اروند خرمشهر – مس کرمان

ماشین سازی تبریز – شهرداری ماهشهر

ملوان بندرانزلی – فجرسپاسی شیراز

استقلال جنوب تهران – شهرداری تبریز

برق جدید شیراز – گل گهر سیرجان

* هفته ی دهم

مس کرمان – نفت تهران

شهرداری تبریز – ملوان بندرانزلی

شاهین شهرداری بوشهر – ماشین سازی تبریز

آلومینیوم اراک – خونه به خونه ی مازندران

اکسین البرز – برق جدید شیراز

بادران تهران – استقلال جنوب تهران

شهرداری ماهشهر – سیاه جامگان مشهد

فجرسپاسی شیراز – مس رفسنجان

گل گهر سیرجان – کارون اروند خرمشهر

* هفته ی یازدهم

خونه به خونه ی مازندران – شهرداری ماهشهر

برق جدید شیراز – آلومینیوم اراک

شهرداری تبریز – بادران تهران

مس رفسنجان – مس کرمان

نفت تهران – ماشین سازی تبریز

استقلال جنوب تهران – گل گهر سیرجان

ملوان بندرانزلی – اکسین البرز

کارون اروند خرمشهر – شاهین شهرداری بوشهر

سیاه جامگان مشهد – فجرسپاسی شیراز

* هفته ی دوازدهم

شهرداری ماهشهر – مس رفسنجان

اکسین البرز – خونه به خونه ی مازندران

بادران تهران – ملوان بندرانزلی

آلومینیوم اراک – کارون اروند خرمشهر

ماشین سازی تبریز – برق جدید شیراز

شاهین شهرداری بوشهر – نفت تهران

فجرسپاسی شیراز – شهرداری تبریز

گل گهر سیرجان – سیاه جامگان مشهد

مس کرمان – استقلال جنوب تهران

* هفته ی سیزدهم

ملوان بندرانزلی – مس کرمان

خونه به خونه ی مازندران – نفت تهران

استقلال جنوب تهران – شهرداری ماهشهر

سیاه جامگان مشهد – اکسین البرز

کارون اروند خرمشهر – ماشین سازی تبریز

مس رفسنجان – آلومینیوم اراک

برق جدید شیراز – شاهین شهرداری بوشهر

شهرداری تبریز – گل گهر سیرجان

بادران تهران – فجرسپاسی شیراز

* هفته ی چهاردهم

آلومینیوم اراک – ملوان بندرانزلی

مس کرمان – سیاه جامگان مشهد

ماشین سازی تبریز – خونه به خونه ی مازندران

شاهین شهرداری بوشهر – مس رفسنجان

گل گهر سیرجان – بادران تهران

فجرسپاسی شیراز – استقلال جنوب تهران

اکسین البرز – کارون اروند خرمشهر

نفت تهران – برق جدید شیراز

شهرداری ماهشهر – شهرداری تبریز

* هفته ی پانزدهم

ملوان بندرانزلی – شاهین شهرداری بوشهر

گل گهر سیرجان – فجرسپاسی شیراز

مس رفسنجان – ماشین سازی تبریز

بادران تهران – شهرداری ماهشهر

سیاه جامگان مشهد – آلومینیوم اراک

استقلال جنوب تهران – اکسین البرز

شهرداری تبریز – مس کرمان

کارون اروند خرمشهر – نفت تهران

برق جدید شیراز – خونه به خونه ی مازندران

* هفته ی شانزدهم

ماشین سازی تبریز – سیاه جامگان مشهد

خونه به خونه ی مازندران – مس رفسنجان

شهرداری ماهشهر – گل گهر سیرجان

شاهین شهرداری بوشهر – استقلال جنوب تهران

اکسین البرز – شهرداری تبریز

مس کرمان – فجرسپاسی شیراز

نفت تهران – ملوان بندرانزلی

آلومینیوم اراک – بادران تهران

برق جدید شیراز – کارون اروند خرمشهر

* هفته ی هفدهم

گل گهر سیرجان – اکسین البرز

بادران تهران – مس کرمان

مس رفسنجان – نفت تهران

استقلال جنوب تهران – آلومینیوم اراک

کارون اروند خرمشهر – خونه به خونه ی مازندران

سیاه جامگان مشهد – شاهین شهرداری بوشهر

شهرداری تبریز – برق جدید شیراز

فجرسپاسی شیراز – شهرداری ماهشهر

ملوان بندرانزلی – ماشین سازی تبریز

 

 

“نقل از : سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران”