رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - 8 مرداد 1395   ۱۰ ربيع ثاني ۱۴۴۱

۱

برنامه ی کامل رقابت های نیم فصل اول ( ۹۹-۹۸ ) لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است :

* هفته ی اول

سپیدرود رشت – مس رفسنجان
پرسپولیس پاکدشت – ملوان بندرانزلی
خونه به خونه ی بابل – کارون اروند خرمشهر
قشقایی شیراز – مس کرمان
آرمان گهر سیرجان – گل ریحان البرز
نیروی زمینی تهران – خوشه طلایی ساوه
آلومینیوم اراک – فجرسپاسی شیراز
شهرداری تبریز – نود ارومیه
استقلال خوزستان – بادران تهران

* هفته ی دوم

نود ارومیه – سپیدرود رشت
مس رفسنجان – استقلال خوزستان
بادران تهران – نیروی زمینی تهران
فجرسپاسی شیراز – شهرداری تبریز
گل ریحان البرز – آلومینیوم اراک
خوشه طلایی ساوه – قشقایی شیراز
کارون اروند خرمشهر – پرسپولیس پاکدشت
ملوان بندرانزلی – آرمان گهر سیرجان
مس کرمان – خونه به خونه ی بابل

* هفته ی سوم

قشقایی شیراز – مس رفسنجان
نیروی زمینی تهران – سپیدرود رشت
ملوان بندرانزلی – کارون اروند خرمشهر
آرمان گهر سیرجان – مس کرمان
پرسپولیس پاکدشت – گل ریحان البرز
شهرداری تبریز – خوشه طلایی ساوه
استقلال خوزستان – فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک – نود ارومیه
خونه به خونه ی بابل – بادران تهران

* هفته ی چهارم

فجرسپاسی شیراز – بادران تهران
سپیدرود رشت – استقلال خوزستان
مس رفسنجان – نیروی زمینی تهران
بادران تهران – شهرداری تبریز
خوشه طلایی ساوه – آلومینیوم اراک
گل ریحان البرز – قشقایی شیراز
مس کرمان – پرسپولیس پاکدشت
کارون اروند خرمشهر – آرمان گهر سیرجان
نود ارومیه – خونه به خونه ی بابل

* هفته ی پنجم

پرسپولیس پاکدشت – مس رفسنجان
شهرداری تبریز – سپیدرود رشت
آلومینیوم اراک – استقلال خوزستان
کارون اروند خرمشهر – مس کرمان
خونه به خونه ی بابل – گل ریحان البرز
ملوان بندرانزلی – خوشه طلایی ساوه
قشقایی شیراز – فجرسپاسی شیراز
نیروی زمینی تهران – نود ارومیه
آرمان گهر سیرجان – بادران تهران

* هفته ی ششم

مس کرمان – ملوان بندرانزلی
گل ریحان البرز – کارون اروند خرمشهر
استقلال خوزستان – نیروی زمینی تهران
مس رفسنجان – شهرداری تبریز
سپیدرود رشت – آلومینیوم اراک
نود ارومیه – قشقایی شیراز
بادران تهران – پرسپولیس پاکدشت
فجرسپاسی شیراز – آرمان گهر سیرجان
خوشه طلایی ساوه – خونه به خونه ی بابل

* هفته ی هفتم

آرمان گهر سیرجان – مس کرمان
پرسپولیس پاکدشت – سپیدرود رشت
شهرداری تبریز – استقلال خوزستان
آلومینیوم اراک – نیروی زمینی تهران
ملوان بندرانزلی- گل ریحان البرز
مس کرمان – خوشه طلایی ساوه
خونه به خونه ی بابل – فجرسپاسی شیراز
کارون اروند خرمشهر – نود ارومیه
قشقایی شیراز – بادران تهران

* هفته ی هشتم

نود ارومیه – ملوان بندرانزلی
مس رفسنجان – کارون اروند
گل ریحان البرز – مس کرمان
نیروی زمینی تهران – شهرداری تبریز
بادران تهران – آلومینیوم اراک
استقلال خوزستان – قشقایی شیراز
خوشه طلایی ساوه – آرمان گهر سیرجان
فجرسپاسی شیراز – پرسپولیس پاکدشت
سپیدرود رشت – خونه به خونه ی بابل

* هفته ی نهم

آلومینیوم اراک – مس رفسنجان
آرمان گهر سیرجان – سپیدرود رشت
ملوان بندرانزلی – استقلال خوزستان
قشقایی شیراز – نیروی زمینی تهران
خونه به خونه ی بابل – شهرداری تبریز
گل ریحان البرز – خوشه طلایی ساوه
مس کرمان – فجرسپاسی شیراز
پرسپولیس پاکدشت – نود ارومیه
کارون اروند خرمشهر – بادران تهران

* هفته ی دهم

بادران تهران – ملوان بندرانزلی
خوشه طلایی ساوه – کارون اروند خرمشهر
مس رفسنجان – مس کرمان
فجرسپاسی شیراز – گل ریحان البرز
شهرداری تبریز – آلومینیوم اراک
سپیدرود رشت – قشقایی شیراز
استقلال خوزستان – پرسپولیس پاکدشت
نود ارومیه – آرمان گهر سیرجان
نیروی زمینی تهران – خونه به خونه ی بابل

* هفته ی یازدهم

خونه به خونه ی بابل – مس رفسنجان
ملوان بندرانزلی – سپیدرود رشت
کارون اروند خرمشهر – استقلال خوزستان
پرسپولیس پاکدشت – نیروی زمینی تهران
آرمان گهر سیرجان – شهرداری تبریز
قشقایی شیراز – آلومینیوم اراک
خوشه طلایی ساوه – فجرسپاسی شیراز
گل ریحان البرز – نود ارومیه
مس کرمان – بادران تهران

* هفته ی دوازدهم

مس رفسنجان – ملوان بندرانزلی
فجرسپاسی شیراز – اروند خرمشهر
نود ارومیه – مس کرمان
سپیدرود رشت – گل ریحان البرز
بادران تهران – خوشه طلایی ساوه
شهرداری تبریز – قشقایی شیراز
آلومینیوم اراک – پرسپولیس پاکدشت
نیروی زمینی تهران – آرمان گهر سیرجان
استقلال خوزستان – خونه به خونه ی بابل

* هفته ی سیزدهم

گل ریحان البرز – مس رفسنجان
کارون اروند خرمشهر – سپیدرود رشت
مس کرمان – استقلال خوزستان
ملوان بندرانزلی – نیروی زمینی تهران
پرسپولیس پاکدشت – شهرداری تبریز
آرمان گهر سیرجان – آلومینیوم اراک
خونه به خونه ی بابل – قشقایی شیراز
خوشه طلایی ساوه – نود ارومیه
فجرسپاسی شیراز – بادران تهران

* هفته ی چهاردهم

شهرداری تبریز – ملوان بندرانزلی
نیروی زمینی تهران – کارون اروند خرمشهر
سپیدرود رشت – مس کرمان
بادران تهران – گل ریحان البرز
مس رفسنجان – خوشه طلایی ساوه
نود ارومیه – فجرسپاسی شیراز
قشقایی شیراز – پرسپولیس پاکدشت
استقلال خوزستان – آرمان گهر سیرجان
آلومینیوم اراک – خونه به خونه ی بابل

* هفته ی پانزدهم

فجرسپاسی شیراز – مس رفسنجان
خوشه طلایی ساوه – سپیدرود رشت
گل ریحان البرز – استقلال خوزستان
مس کرمان – نیروی زمینی تهران
کارون اروند خرمشهر – شهرداری تبریز
ملوان بندرانزلی – آلومینیوم اراک
آرمان گهر سیرجان – قشقایی شیراز
نود ارومیه – بادران تهران
پرسپولیس پاکدشت – خونه به خونه ی بابل

* هفته ی شانزدهم

خونه به خونه ی بابل – ملوان بندرانزلی
قشقایی شیراز – کارون اروند خرمشهر
آلومینیوم اراک – مس کرمان
شهرداری تبریز – گل ریحان البرز
استقلال خوزستان – خوشه طلایی ساوه
نیروی زمینی تهران – فجرسپاسی شیراز
مس رفسنجان – نود ارومیه
سپیدرود رشت – بادران تهران
پرسپولیس پاکدشت – آرمان گهر سیرجان

* هفته ی هفدهم

بادران تهران – مس رفسنجان
فجرسپاسی شیراز – سپیدرود رشت
نود ارومیه – استقلال خوزستان
گل ریحان البرز – نیروی زمینی تهران
مس کرمان – شهرداری تبریز
کارون اروند خرمشهر – آلومینیوم اراک
ملوان بندرانزلی – قشقایی شیراز
خوشه طلایی ساوه – پرسپولیس پاکدشت
آرمان گهر سیرجان – خونه به خونه ی بابل

 

 

“ورزش سه”