رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - 8 مرداد 1395   ۵ ربيع أول ۱۴۴۲

برنامه ی لیگِ برتر

برنامه ی مسابقاتِ (دورِ برگشت) نوزدهمین دوره ی لیگِ برترِ فوتبال (فصلِ ۹۹-۹۸) به شرح زیر است :

 

هفته ی هفدهم :
جمعه ۲۷ دی ۹۸
* شاهین شهرداری بوشهر – شهر خودروی مشهد – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* فولاد خوزستان – استقلال تهران – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز
شنبه ۵ بهمن ۹۸
* ماشین سازی تبریز – فولاد مبارکه ی سپاهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* پیکان تهران – نساجی مازندران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
* گل گهرسیرجان – سایپای تهران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* ذوب آهن اصفهان – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان
یکشنبه ۶ بهمن ۹۸
* نفت مسجدسلیمان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
* پرسپولیس تهران – تراکتور تبریز – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

 

هفته ی هجدهم :
جمعه ۱۱ بهمن ۹۸
* پیکان تهران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
* تراکتور تبریز – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز
* پارس جنوبی جم – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : تختی شهر جم
* نساجی مازندران – سایپای تهران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر
* فولاد مبارکه ی سپاهان – فولاد خوزستان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان
شنبه ۱۲ بهمن ۹۸
* صنعت نفت آبادان – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : تختی آبادان
* شهرخودروی مشهد – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* استقلال تهران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : آزادی تهران

 

هفته ی نوزدهم : 
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸
* فولادخوزستان – شهر خودروی مشهد – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز
پنجشنبه ۱۷ بهمن ۹۸
* پرسپولیس تهران – استقلال تهران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران
* نفت مسجدسلیمان- فولاد مبارکه ی سپاهان  – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
جمعه ۱۸ بهمن ۹۸
* ماشین سازی تبریز – پیکان تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* سایپای تهران – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران
* شاهین شهرداری بوشهر – نساجی مازندران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* ذوب آهن اصفهان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان
* گل گهرسیرجان – تراکتور تبریز – ساعت ۱۶:۵۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان

 

هفته ی بیستم : 
جمعه ۲۵ بهمن ۹۸
* تراکتور تبریز – سایپای تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز
* پیکان تهران – فولاد خوزستان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
* نساجی مازندران – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر
* صنعت نفت آبادان – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : تختی آبادان
* شاهین شهرداری بوشهر – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
یکشنبه ۴ اسفند ۹۸
* شهر خودروی مشهد – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* فولاد مبارکه ی سپاهان – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان
* استقلال تهران – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران

 

هفته ی بیست و یکم :
 پنجشنبه ۸ اسفند ۹۸
* ماشین سازی تبریز – نساجی مازندران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* گل گهرسیرجان – استقلال تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* فولاد خوزستان – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهدی فولاد اهواز
* ذوب آهن اصفهان – فولاد مبارکه ی سپاهان – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان
* پرسپولیس تهران – شهرخودروی مشهد – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران
جمعه ۹ اسفند ۹۸
* سایپای تهران – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران
* نفت مسجدسلیمان – پیکان تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
* پارس جنوبی جم – تراکتور تبریز – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : تختی جم

معوقه ی از هفته ی هفدهم
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹
* فولادخوزستان – استقلال تهران – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

هفته ی بیست و دوم  :
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
* تراکتور تبریز – نساجی مازندران – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز
* شهرخودروی مشهد – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* صنعت نفت آبادان – پارس جنوبی جم – ساعت۲۱ – ورزشگاه : تختی آبادان
* شاهین شهرداری بوشهر – نفت مسجدسلیمان – ساعت۲۱ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* پیکان تهران – پرسپولیس تهران – ساعت۲۱ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹
* فولادمبارکه ی سپاهان – گل گهرسیرجان – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان
* فولادخوزستان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز
* استقلال تهران – سایپای تهران – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : آزادی تهران

هفته ی بیست و سوم :
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
* تراکتور تبریز – صنعت نفت آبادان – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز
* ذوب آهن اصفهان – پیکان تهران – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : فولادشهر
* پرسپولیس تهران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : آزادی تهران
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
* پارس جنوبی جم – استقلال تهران – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی جم
* گل گهرسیرجان – شهرخودروی مشهد – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* نفت مسجدسلیمان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
* نساجی مازندران – فولادخوزستان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر
* سایپای تهران – فولادمبارکه ی سپاهان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران

هفته ی بیست و چهارم  :
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
* ماشین سازی تبریز – پرسپولیس تهران – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : سردارسلیمانی تبریز
* شاهین شهرداری بوشهر – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
* شهرخودروی مشهد – سایپای تهران – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* فولادمبارکه ی سپاهان – پارس جنوبی جم – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان
* صنعت نفت آبادان – نساجی مازندران – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : تختی آبادان
* پیکان تهران – گل گهرسیرجان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
* استقلال تهران – تراکتور تبریز – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : آزادی تهران
* فولادخوزستان – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

هفته ی بیست و پنجم 
پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
* ذوب آهن اصفهان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان
* پرسپولیس تهران – فولادخوزستان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : آزادی تهران
جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹
* تراکتور تبریز – فولادمبارکه ی سپاهان – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز
* پارس جنوبی جم – شهرخودروی مشهد – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی جم
* گل گهر سیرجان – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* صنعت نفت آبادان – استقلال تهران – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : تختی آبادان
* سایپای تهران – پیکان تهران – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران
* نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر

هفته ی بیست و ششم
پنجشنبه ۲ مرداد ۹۹
* ماشین سازی تبریز – گل گهرسیرجان – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : سردارسلیمانی تبریز
* شهرخودروی مشهد – تراکتورتبریز – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* فولادمبارکه ی سپاهان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان
* پیکان تهران – پارس جنوبی جم – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
* فولاد خوزستان – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز
* شاهین شهرداری بوشهر – سایپای تهران – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* استقلال تهران – نساجی مازندران – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : آزادی تهران
جمعه ۳ مرداد ۹۹
* نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس تهران – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

معوقه ی هفته ی بیست و سوم
دوشنبه ۶ مرداد ۹۹
* پارس جنوبی جم – استقلال تهران – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی جم
* نساجی مازندران – فولادخوزستان – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر

هفته ی بیست و هفتم
جمعه ۱۰ مرداد ۹۹
* تراکتور تبریز – پیکان تهران – ساعت ۱۹:۴۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز
* ذوب آهن اصفهان – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان
* سایپای  تهران – ماشین سازی تبریز – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران
* صنعت نفت آبادان – شهرخودروی مشهد – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : تختی آبادان
شنبه ۱۱ مرداد ۹۹
* نساجی مازندران – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر
* پارس جنوبی جم – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : تختی جم
* گل گهرسیرجان – فولاد خوزستان – ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* استقلال تهران – فولادمبارکه ی سپاهان – ساعت ۲۱:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران

معوقه ی هفته ی بیست و چهارم
پنجشنبه ۱۶ مرداد ۹۹
* فولادخوزستان – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۲۱ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

هفته ی بیست و هشتم
پنجشنبه ۱۶ مرداد ۹۹
* شهرخودروی مشهد – استقلال تهران – ساعت ۲۰ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* فولادمبارکه ی سپاهان – نساجی مازندران – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان
جمعه ۱۷ مرداد ۹۹
* پرسپولیس تهران – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران
دوشنبه ۲۰  مرداد ۹۹
* ماشین سازی تبریز – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۹:۴۵ – ورزشگاه : سردارسلیمانی تبریز
* فولادخوزستان – سایپای تهران – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز
* شاهین شهرداری بوشهر – تراکتور تبریز – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* پیکان تهران – صنعت نفت آبادان – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : شهدای شهرِقدس
* نفت مسجدسلیمان – گل گهرسیرجان – ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته ی بیست و نهم
شنبه ۲۵ مرداد ۹۹
* تراکتور تبریز – ماشین سازی تبریز – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز
* نساجی مازندران – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر
* استقلال تهران – پیکان تهران – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : آزادی تهران
* گل گهرسیرجان – پرسپولیس تهران – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* سایپای تهران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران
* صنعت نفت آبادان – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : تختی آبادان
* فولادمبارکه ی سپاهان – شهرخودروی مشهد – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان
* پارس جنوبی جم – فولاد خوزستان – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : تختی جم

هفته ی سی ام
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۹۹
* پرسپولیس تهران – سایپای تهران – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : آزادی تهران
* ذوب آهن اصفهان – گل گهر سیرجان – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان
* شاهین شهرداری بوشهر – استقلال تهران – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* نفت مسجدسلیمان – پارس جنوبی جم – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
* پیکان تهران – فولادمبارکه ی سپاهان – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : شهدای شهرِقدس
* شهرخودروی مشهد – نساجی مازندران – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* ماشین سازی تبریز – صنعت نفت آبادان – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : سردارسلیمانی تبریز
* فولاد خوزستان – تراکتور تبریز – ساعت ۲۰:۴۵ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

 

"نقل از سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران"