رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - 8 مرداد 1395   ۷ شوال ۱۴۴۱

۲

برنامه ی مسابقات هفته ی هفدهم تا بیست و یکم نوزدهمین دوره ی لیگ برتر فوتبال (فصل ۹۹-۹۸) به شرح زیر است :

 

هفته ی هفدهم :
جمعه ۲۷ دی ۹۸
* شاهین شهرداری بوشهر – شهر خودروی مشهد – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* فولاد خوزستان – استقلال تهران – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز
شنبه ۵ بهمن ۹۸
* ماشین سازی تبریز – فولاد مبارکه ی سپاهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* پیکان تهران – نساجی مازندران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
* گل گهرسیرجان – سایپای تهران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* ذوب آهن اصفهان – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۵:۴۵ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان
یکشنبه ۶ بهمن ۹۸
* نفت مسجدسلیمان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
* پرسپولیس تهران – تراکتور تبریز – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : آزادی تهران

 

هفته ی هجدهم :
جمعه ۱۱ بهمن ۹۸
* پیکان تهران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
* تراکتور تبریز – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز
* پارس جنوبی جم – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : تختی شهر جم
* نساجی مازندران – سایپای تهران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر
* فولاد مبارکه ی سپاهان – فولاد خوزستان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان
شنبه ۱۲ بهمن ۹۸
* صنعت نفت آبادان – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : تختی آبادان
* شهرخودروی مشهد – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* استقلال تهران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : آزادی تهران

 

هفته ی نوزدهم : 
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸
* فولادخوزستان – شهر خودروی مشهد – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز
پنجشنبه ۱۷ بهمن ۹۸
* پرسپولیس تهران – استقلال تهران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران
* نفت مسجدسلیمان- فولاد مبارکه ی سپاهان  – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
جمعه ۱۸ بهمن ۹۸
* ماشین سازی تبریز – پیکان تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* سایپای تهران – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران
* شاهین شهرداری بوشهر – نساجی مازندران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* ذوب آهن اصفهان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان
* گل گهرسیرجان – تراکتور تبریز – ساعت ۱۶:۵۰ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان

 

هفته ی بیستم : 
جمعه ۲۵ بهمن ۹۸
* تراکتور تبریز – سایپای تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز
* پیکان تهران – فولاد خوزستان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
* نساجی مازندران – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر
* صنعت نفت آبادان – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : تختی آبادان
* شاهین شهرداری بوشهر – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
یکشنبه ۴ اسفند ۹۸
* شهر خودروی مشهد – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* فولاد مبارکه ی سپاهان – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان
* استقلال تهران – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران

 

هفته ی بیست و یکم :
 پنجشنبه ۸ اسفند ۹۸
* ماشین سازی تبریز – نساجی مازندران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : بنیان دیزل تبریز
* گل گهرسیرجان – استقلال تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* فولاد خوزستان – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهدی فولاد اهواز
* ذوب آهن اصفهان – فولاد مبارکه ی سپاهان – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان
* پرسپولیس تهران – شهرخودروی مشهد – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران
جمعه ۹ اسفند ۹۸
* سایپای تهران – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران
* نفت مسجدسلیمان – پیکان تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
* پارس جنوبی جم – تراکتور تبریز – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : تختی جم

هفته ی بیست و دوم :
پنجشنبه ۱۵ اسفند ۹۸
* صنعت نفت آبادان – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه : تختی آبادان
* تراکتور تبریز – نساجی مازندران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز
* شاهین شهرداری بوشهر – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* فولادخوزستان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز
جمعه ۱۶ اسفند ۹۸
* استقلال تهران – سایپای تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : آزادی تهران
شنبه ۱۷ اسفند ۹۸
* پیکان تهران – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
یکشنبه ۱۸ اسفند ۹۸
* شهر خودروی مشهد – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* فولاد مبارکه ی سپاهان – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان

هفته ی بیست و سوم :
سه شنبه ۲۰ اسفند ۹۸
* پارس جنوبی جم – استقلال تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : تختی جم
* نساجی مازندران – فولاد خوزستان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر
* تراکتور تبریز – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز
* نفت مسجدسلیمان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۶- ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸
* پرسپولیس تهران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران
جمعه ۲۳ اسفند ۹۸
* ذوب آهن اصفهان – پیکان تهران – ساعت ۱۵ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان
* سایپای تهران – فولاد مبارکه ی سپاهان – ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه : پاس قوامین تهران
* گل گهرسیرجان – شهر خودروی مشهد – ساعت ۱۶- ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان

هفته ی بیست و چهارم :
شنبه ۲۴ اسفند ۹۸
* استقلال تهران – تراکتورسازی تبریز – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : آزادی تهران
* فولاد خوزستان – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز
دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸
* ماشین سازی تبریز – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : سردارسلیمانی تبریز
* صنعت نفت آبادان – نساجی مازندران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : تختی آبادان
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸
* شهر خودروی مشهد – سایپای تهران – ساعت ۱۵- ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* شاهین شهرداری بوشهر – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
* پیکان تهران – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
* فولاد مبارکه ی سپاهان – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان
معوقه از هفته ی هفدهم 
* فولاد خوزستان – استقلال تهران – ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز

هفته ی بیست و پنجم :
پنجشنبه ۱۴ فروردین ۹۹
* پارس جنوبی جم – شهر خودروی مشهد – ساعت ۱۶ – ورزشگاه : تختی جم
* تراکتور تبریز – فولاد مبارکه ی سپاهان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : یادگار امام تبریز
جمعه ۱۵ فروردین ۹۹
* صنعت نفت آبادان – استقلال تهران – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه : تختی آبادان
* گل گهرسیرجان – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : امام علی (ع) سیرجان
* پرسپولیس تهران – فولادخوزستان – ساعت ۱۸:۵۰ – ورزشگاه : آزادی تهران
شنبه ۱۶ فروردین ۹۹
* سایپا تهران – پیکان تهران – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : پاس قوامین تهران
* نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : شهیدوطنی قایمشهر
* ذوب آهن اصفهان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه : فولادشهر اصفهان

هفته ی بیست و ششم :
جمعه ۲۲ فروردین ۹۹
* ماشین سازی تبریز – گل گهرسیرجان – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : سردارسلیمانی تبریز
* پیکان تهران – پارس جنوبی جم – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهدای شهرقدس
* فولاد خوزستان – ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه : شهدای فولاد اهواز
* شاهین شهرداری بوشهر – سایپای تهران – ساعت ۱۸:۵۰ – ورزشگاه : شهیدمهدوی بوشهر
شنبه ۲۳ فروردین ۹۹
* شهر خودروی مشهد – تراکتور تبریز – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : امام رضا (ع) مشهد
* نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس تهران – ساعت ۱۷ – ورزشگاه : شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
* فولاد مبارکه ی سپاهان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه : نقش جهان اصفهان
* استقلال تهران – نساجی مازندران – ساعت ۱۹ – ورزشگاه : آزادی تهران

 

"نقل از سایت رسمی سازمانلیگ فوتبال ایران"