رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - ۸ مرداد ۱۳۹۵   ۱۲ جماد ثاني ۱۴۴۳

۱

برنامه ی رقابت های لیگ یک ، فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰

هفته ی اول :
شنبه ۲۴ مهر
* مس شهربابک – پارس جنوبی جم
* ملوان بندرانزلی – آرمان گهر سیرجان
* سایپای تهران – استقلال خوزستان
* خیبرخرم آباد – شهرداری آستارا
یکشنبه ۲۵ مهر
* ماشین سازی تبریز – شهرداری همدان
* استقلال ملاثانی – رایکای بابل
* شاهین شهرداری بوشهر – قشقایی شیراز
* خوشه طلایی ساوه – ویستاتوربین تهران
* شمس آذر قزوین – مس کرمان

هفته ی دوم :
شنبه اول آبان
* مس کرمان – مس شهربابک
* پارس جنوبی جم – خیبر خرم آباد
* شهرداری آستارا – خوشه طلایی ساوه
* استقلال خوزستان – شمس آذر قزوین
* قشقایی شیراز – سایپای تهران
* ویستاتوربین تهران – استقلال ملاثانی
* شهرداری همدان – ملوان بندرانزلی
* آرمان گهر سیرجان – شاهین شهرداری بوشهر
* رایکای بابل – ماشین سازی تبریز

هفته ی سوم :
یکشنبه ۹ آبان
* استقلال ملاثانی – پارس جنوبی جم
* خوشه طلایی ساوه – مس شهربابک
* آرمان گهر سیرجان – شهرداری همدان
* شاهین شهرداری بوشهر – رایکای بابل
* ملوان بندرانزلی – قشقایی شیراز
* شمس آذر قزوین – ویستاتوربین تهران
* خیبر خرم آباد – استقلال خوزستان
* سایپای تهران – مس کرمان
* ماشین سازی تبریز – شهرداری آستارا

هفته ی چهارم :
شنبه ۱۵ آبان
* استقلال خوزستان – آرمان گهر سیرجان
* مس شهربابک – خیبر خرم آباد
* پارس جنوبی جم – خوشه طلایی ساوه
* شهرداری آستارا – شمس آذر قزوین
* ویستاتوربین تهران – سایپای تهران
* قشقایی شیراز – استقلال ملاثانی
* رایکای بابل – ملوان بندرانزلی
* شهرداری همدان – شاهین شهرداری بوشهر
* مس کرمان – ماشین سازی تبریز

هفته ی پنجم :
جمعه ۲۱ آبان
* ملوان بندرانزلی – پارس جنوبی جم
* شمس آذر قزوین – مس شهربابک
* سایپای تهران – خیبر خرم آباد
* شهرداری همدان – رایکای بابل
* ماشین سازی تبریز – قشقایی شیراز
* آرمان گهر سیرجان – ویستاتوربین تهران
* استقلال ملاثانی – استقلال خوزستان
* خوشه طلایی ساوه – مس کرمان
* شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری آستارا

هفته ی ششم :
چهارشنبه ۲۶ آبان
* رایکای بابل – آرمان گهر سیرجان
* قشقایی شیراز – شهرداری همدان
* خیبر خرم آباد – خوشه طلایی ساوه
* مس شهربابک – سایپای تهران
* مس کرمان – استقلال ملاثانی
* شهرداری آستارا – ملوان بندرانزلی
* ویستاتوربین تهران – ماشین سازی تبریز
* پارس جنوبی جم – شمس آذر قزوین
* استقلال خوزستان – شاهین شهرداری بوشهر

هفته ی هفتم :
دوشنبه اول آذر
* ملوان بندرانزلی – مس شهربابک
* شمس آذر قزوین – خیبر خرم آباد
* سایپای تهران – خوشه طلایی ساوه
* آرمان گهر سیرجان – قشقایی شیراز
* رایکای بابل – ویستاتوربین تهران
* ماشین سازی تبریز – استقلال خوزستان
* شهرداری همدان – مس کرمان
* استقلال ملاثانی – شهرداری آستارا
* شاهین شهرداری بوشهر – پارس جنوبی جم

هفته ی هشتم :
پنجشنبه یازده آذر
* مس کرمان – آرمان گهر سیرجان
* قشقایی شیراز – رایکای بابل
* خوشه طلایی ساوه – شمس آذر قزوین
* شهرداری آستارا – سایپای تهران
* خیبر خرم آباد – استقلال ملاثانی
* ویستاتوربین تهران – شاهین شهرداری بوشهر
* مس شهربابک – ماشین سازی تبریز
* پارس جنوبی جم – شهرداری همدان
* استقلال خوزستان – ملوان بندرانزلی

هفته ی نهم :
چهارشنبه ۱۷ آذر
* سایپای تهران – پارس جنوبی جم
* آرمان گهر سیرجان – خیبر خرم آباد
* ماشین سازی تبریز – شمس آذر قزوین
* قشقایی شیراز – ویستاتوربین تهران
* رایکای بابل – استقلال خوزستان
* ملوان بندرانزلی – مس کرمان
* شهرداری همدان – شهرداری آستارا
* شاهین شهرداری بوشهر – مس شهربابک
* استقلال ملاثانی – خوشه طلایی ساوه

هفته ی دهم :
سه شنبه ۲۳ آذر
* شهرداری آستارا – آرمان گهر سیرجان
* ویستاتوربین تهران – شهرداری همدان
* شمس آذر قزوین – سایپای تهران
* مس شهربابک – استقلال ملاثانی
* خیبر خرم آباد – ملوان بندرانزلی
* مس کرمان – شاهین شهرداری بوشهر
* خوشه طلایی ساوه – ماشین سازی تبریز
* پارس جنوبی جم – رایکای بابل
* استقلال خوزستان – قشقایی شیراز

هفته ی یازدهم :
شنبه ۴ دی ماه
* ماشین سازی تبریز – پارس جنوبی جم
* آرمان گهر سیرجان – مس شهربابک
* شهرداری همدان – خیبر خرم آباد
* ملوان بندرانزلی – خوشه طلایی ساوه
* شاهین شهرداری بوشهر – شمس آذر قزوین
* استقلال ملاثانی – سایپای تهران
* ویستاتوربین تهران – استقلال خوزستان
* قشقایی شیراز – مس کرمان
* رایکای بابل – شهرداری آستارا

هفته ی دوازدهم :
شنبه ۱۱ دی
* پارس جنوبی جم – آرمان گهر سیرجان
* استقلال خوزستان – شهرداری همدان
* مس کرمان – رایکای بابل
* مس شهربابک – قشقایی شیراز
* شهرداری آستارا – ویستاتوربین تهران
* شمس آذر قزوین – استقلال ملاثانی
* سایپای تهران – ملوان بندرانزلی
* خوشه طلایی ساوه – شاهین شهرداری بوشهر
* خیبر خرم آباد – ماشین سازی تبریز

هفته ی سیزدهم :
جمعه ۱۷ دی
* قشقایی شیراز – پارس جنوبی جم 
* شهرداری همدان – مس شهربابک 
* رایکای بابل – خیبر خرم آباد 
* آرمان گهر سیرجان – خوشه طلایی ساوه
* ملوان بندرانزلی – شمس آذر قزوین 
* شاهین شهرداری بوشهر – سایپای تهران 
* ماشین سازی تبریز – استقلال ملاثانی 
* ویستاتوربین تهران – مس کرمان 
* استقلال خوزستان – شهرداری آستارا 

هفته ی چهاردهم :
چهارشنبه ۲۲ دی
* شهرداری آستارا – قشقایی شیراز 
* شمس آذر قزوین – آرمان گهر سیرجان 
* خوشه طلایی ساوه – شهرداری همدان 
* مس شهربابک – رایکای بابل 
* پارس جنوبی جم – ویستاتوربین تهران 
* مس کرمان – استقلال خوزستان 
* استقلال ملاثانی – ملوان بندرانزلی 
* خیبر خرم‌آباد – شاهین شهرداری بوشهر 
* سایپای تهران – ماشین سازی تبریز 

هفته ی پانزدهم :
یکشنبه ۳ بهمن
* استقلال خوزستان – پارس جنوبی جم 
* ویستاتوربین تهران – مس شهربابک
* قشقایی شیراز – خیبرخرم‌آباد
* رایکای بابل – خوشه طلایی ساوه 
* شهرداری همدان – شمس آذر قزوین 
* آرمان گهر سیرجان – سایپای تهران 
* شاهین شهرداری بوشهر – استقلال ملاثانی 
* مس کرمان – شهرداری آستارا 
* ملوان بندرانزلی – ماشین سازی تبریز 

هفته ی شانزدهم :
جمعه ۸ بهمن
* ماشین سازی تبریز – آرمان گهر سیرجان 
* استقلال ملاثانی – شهرداری همدان 
* سایپای تهران – رایکای بابل 
* شمس آذر قزوین – قشقایی شیراز 
* خیبر خرم‌آباد – ویستاتوربین تهران 
* خوشه طلایی ساوه – استقلال خوزستان 
* پارس جنوبی جم – مس کرمان 
* مس شهربابک – شهرداری آستارا 
* ملوان بندرانزلی – شاهین شهرداری بوشهر 

هفته ی هفدهم :
چهارشنبه ۱۳ بهمن
* شهرداری آستارا – پارس جنوبی جم 
* استقلال خوزستان – مس شهربابک 
* مس کرمان – خیبر‌خرم‌آباد 
* قشقایی شیراز – خوشه طلایی ساوه 
* رایکای بابل – شمس آذر قزوین 
* شهرداری همدان – سایپای تهران 
* آرمان گهر سیرجان – استقلال ملاثانی 
* ویستاتوربین تهران – ملوان بندرانزلی 
* شاهین شهرداری بوشهر – ماشین سازی تبریز 

هفته ی هجدهم :
دوشنبه ۲ اسفند
* پارس جنوبی جم – مس شهر بابک 
* آرمان گهر سیرجان – ملوان بندرانزلی 
* شهرداری همدان – ماشین سازی تبریز 
* رایکای بابل – استقلال ملاثانی 
* قشقایی شیراز – شاهین شهرداری بوشهر 
* ویستاتوربین تهران – خوشه طلایی ساوه 
* استقلال خوزستان – سایپای تهران 
* مس کرمان – شمس آذر قزوین 
* شهرداری آستارا – خیبر خرم‌آباد 

 

 

“نقل از : سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران”