رفتن به بالا

نخستين پايگاه تخصصی فوتبال در گيلان

جمعه - ۸ مرداد ۱۳۹۵   ۰ ذو الحجة ۱۴۴۳

برنامه ی لیگِ یک

برنامه ی رقابت های لیگ یک ، فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰

هفته ی اول :
شنبه ۲۴ مهر
* مس شهربابک – پارس جنوبی جم
* ملوان بندرانزلی – آرمان گهر سیرجان
* سایپای تهران – استقلال خوزستان
* خیبرخرم آباد – شهرداری آستارا
یکشنبه ۲۵ مهر
* ماشین سازی تبریز – شهرداری همدان
* استقلال ملاثانی – رایکای بابل
* شاهین شهرداری بوشهر – قشقایی شیراز
* خوشه طلایی ساوه – ویستاتوربین تهران
* شمس آذر قزوین – مس کرمان

هفته ی دوم :
شنبه اول آبان
* مس کرمان – مس شهربابک
* پارس جنوبی جم – خیبر خرم آباد
* شهرداری آستارا – خوشه طلایی ساوه
* استقلال خوزستان – شمس آذر قزوین
* قشقایی شیراز – سایپای تهران
* ویستاتوربین تهران – استقلال ملاثانی
* شهرداری همدان – ملوان بندرانزلی
* آرمان گهر سیرجان – شاهین شهرداری بوشهر
* رایکای بابل – ماشین سازی تبریز

هفته ی سوم :
یکشنبه ۹ آبان
* استقلال ملاثانی – پارس جنوبی جم
* خوشه طلایی ساوه – مس شهربابک
* آرمان گهر سیرجان – شهرداری همدان
* شاهین شهرداری بوشهر – رایکای بابل
* ملوان بندرانزلی – قشقایی شیراز
* شمس آذر قزوین – ویستاتوربین تهران
* خیبر خرم آباد – استقلال خوزستان
* سایپای تهران – مس کرمان
* ماشین سازی تبریز – شهرداری آستارا

هفته ی چهارم :
شنبه ۱۵ آبان
* استقلال خوزستان – آرمان گهر سیرجان
* مس شهربابک – خیبر خرم آباد
* پارس جنوبی جم – خوشه طلایی ساوه
* شهرداری آستارا – شمس آذر قزوین
* ویستاتوربین تهران – سایپای تهران
* قشقایی شیراز – استقلال ملاثانی
* رایکای بابل – ملوان بندرانزلی
* شهرداری همدان – شاهین شهرداری بوشهر
* مس کرمان – ماشین سازی تبریز

هفته ی پنجم :
جمعه ۲۱ آبان
* ملوان بندرانزلی – پارس جنوبی جم
* شمس آذر قزوین – مس شهربابک
* سایپای تهران – خیبر خرم آباد
* شهرداری همدان – رایکای بابل
* ماشین سازی تبریز – قشقایی شیراز
* آرمان گهر سیرجان – ویستاتوربین تهران
* استقلال ملاثانی – استقلال خوزستان
* خوشه طلایی ساوه – مس کرمان
* شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری آستارا

هفته ی ششم :
چهارشنبه ۲۶ آبان
* رایکای بابل – آرمان گهر سیرجان
* قشقایی شیراز – شهرداری همدان
* خیبر خرم آباد – خوشه طلایی ساوه
* مس شهربابک – سایپای تهران
* مس کرمان – استقلال ملاثانی
* شهرداری آستارا – ملوان بندرانزلی
* ویستاتوربین تهران – ماشین سازی تبریز
* پارس جنوبی جم – شمس آذر قزوین
* استقلال خوزستان – شاهین شهرداری بوشهر

هفته ی هفتم :
دوشنبه اول آذر
* ملوان بندرانزلی – مس شهربابک
* شمس آذر قزوین – خیبر خرم آباد
* سایپای تهران – خوشه طلایی ساوه
* آرمان گهر سیرجان – قشقایی شیراز
* رایکای بابل – ویستاتوربین تهران
* ماشین سازی تبریز – استقلال خوزستان
* شهرداری همدان – مس کرمان
* استقلال ملاثانی – شهرداری آستارا
* شاهین شهرداری بوشهر – پارس جنوبی جم

هفته ی هشتم :
پنجشنبه یازده آذر
* مس کرمان – آرمان گهر سیرجان
* قشقایی شیراز – رایکای بابل
* خوشه طلایی ساوه – شمس آذر قزوین
* شهرداری آستارا – سایپای تهران
* خیبر خرم آباد – استقلال ملاثانی
* ویستاتوربین تهران – شاهین شهرداری بوشهر
* مس شهربابک – ماشین سازی تبریز
* پارس جنوبی جم – شهرداری همدان
* استقلال خوزستان – ملوان بندرانزلی

هفته ی نهم :
چهارشنبه ۱۷ آذر
* سایپای تهران – پارس جنوبی جم
* آرمان گهر سیرجان – خیبر خرم آباد
* ماشین سازی تبریز – شمس آذر قزوین
* قشقایی شیراز – ویستاتوربین تهران
* رایکای بابل – استقلال خوزستان
* ملوان بندرانزلی – مس کرمان
* شهرداری همدان – شهرداری آستارا
* شاهین شهرداری بوشهر – مس شهربابک
* استقلال ملاثانی – خوشه طلایی ساوه

هفته ی دهم :
سه شنبه ۲۳ آذر
* شهرداری آستارا – آرمان گهر سیرجان
* ویستاتوربین تهران – شهرداری همدان
* شمس آذر قزوین – سایپای تهران
* مس شهربابک – استقلال ملاثانی
* خیبر خرم آباد – ملوان بندرانزلی
* مس کرمان – شاهین شهرداری بوشهر
* خوشه طلایی ساوه – ماشین سازی تبریز
* پارس جنوبی جم – رایکای بابل
* استقلال خوزستان – قشقایی شیراز

هفته ی یازدهم :
شنبه ۴ دی ماه
* ماشین سازی تبریز – پارس جنوبی جم
* آرمان گهر سیرجان – مس شهربابک
* شهرداری همدان – خیبر خرم آباد
* ملوان بندرانزلی – خوشه طلایی ساوه
* شاهین شهرداری بوشهر – شمس آذر قزوین
* استقلال ملاثانی – سایپای تهران
* ویستاتوربین تهران – استقلال خوزستان
* قشقایی شیراز – مس کرمان
* رایکای بابل – شهرداری آستارا

هفته ی دوازدهم :
شنبه ۱۱ دی
* پارس جنوبی جم – آرمان گهر سیرجان
* استقلال خوزستان – شهرداری همدان
* مس کرمان – رایکای بابل
* مس شهربابک – قشقایی شیراز
* شهرداری آستارا – ویستاتوربین تهران
* شمس آذر قزوین – استقلال ملاثانی
* سایپای تهران – ملوان بندرانزلی
* خوشه طلایی ساوه – شاهین شهرداری بوشهر
* خیبر خرم آباد – ماشین سازی تبریز

هفته ی سیزدهم :
جمعه ۱۷ دی
* قشقایی شیراز – پارس جنوبی جم 
* شهرداری همدان – مس شهربابک 
* رایکای بابل – خیبر خرم آباد 
* آرمان گهر سیرجان – خوشه طلایی ساوه
* ملوان بندرانزلی – شمس آذر قزوین 
* شاهین شهرداری بوشهر – سایپای تهران 
* ماشین سازی تبریز – استقلال ملاثانی 
* ویستاتوربین تهران – مس کرمان 
* استقلال خوزستان – شهرداری آستارا 

هفته ی چهاردهم :
چهارشنبه ۲۲ دی
* شهرداری آستارا – قشقایی شیراز 
* شمس آذر قزوین – آرمان گهر سیرجان 
* خوشه طلایی ساوه – شهرداری همدان 
* مس شهربابک – رایکای بابل 
* پارس جنوبی جم – ویستاتوربین تهران 
* مس کرمان – استقلال خوزستان 
* استقلال ملاثانی – ملوان بندرانزلی 
* خیبر خرم‌آباد – شاهین شهرداری بوشهر 
* سایپای تهران – ماشین سازی تبریز 

هفته ی پانزدهم :
یکشنبه ۳ بهمن
* استقلال خوزستان – پارس جنوبی جم 
* ویستاتوربین تهران – مس شهربابک
* قشقایی شیراز – خیبرخرم‌آباد
* رایکای بابل – خوشه طلایی ساوه 
* شهرداری همدان – شمس آذر قزوین 
* آرمان گهر سیرجان – سایپای تهران 
* شاهین شهرداری بوشهر – استقلال ملاثانی 
* مس کرمان – شهرداری آستارا 
* ملوان بندرانزلی – ماشین سازی تبریز 

هفته ی شانزدهم :
جمعه ۸ بهمن
* ماشین سازی تبریز – آرمان گهر سیرجان 
* استقلال ملاثانی – شهرداری همدان 
* سایپای تهران – رایکای بابل 
* شمس آذر قزوین – قشقایی شیراز 
* خیبر خرم‌آباد – ویستاتوربین تهران 
* خوشه طلایی ساوه – استقلال خوزستان 
* پارس جنوبی جم – مس کرمان 
* مس شهربابک – شهرداری آستارا 
* ملوان بندرانزلی – شاهین شهرداری بوشهر 

هفته ی هفدهم :
چهارشنبه ۱۳ بهمن
* شهرداری آستارا – پارس جنوبی جم 
* استقلال خوزستان – مس شهربابک 
* مس کرمان – خیبر‌خرم‌آباد 
* قشقایی شیراز – خوشه طلایی ساوه 
* رایکای بابل – شمس آذر قزوین 
* شهرداری همدان – سایپای تهران 
* آرمان گهر سیرجان – استقلال ملاثانی 
* ویستاتوربین تهران – ملوان بندرانزلی 
* شاهین شهرداری بوشهر – ماشین سازی تبریز 

هفته ی هجدهم :
دوشنبه ۲ اسفند
* پارس جنوبی جم – مس شهر بابک 
* آرمان گهر سیرجان – ملوان بندرانزلی 
* شهرداری همدان – ماشین سازی تبریز 
* رایکای بابل – استقلال ملاثانی 
* قشقایی شیراز – شاهین شهرداری بوشهر 
* ویستاتوربین تهران – خوشه طلایی ساوه 
* استقلال خوزستان – سایپای تهران 
* مس کرمان – شمس آذر قزوین 
* شهرداری آستارا – خیبر خرم‌آباد 

هفته ی نوزدهم :
شنبه ۷ اسفند

* مس شهربابک – مس کرمان
* خیبر خرم آباد – پارس جنوبی جم
* خوشه طلایی ساوه – شهرداری آستارا
* شمس آذر قزوین – استقلال خوزستان
* سایپای تهران – قشقایی شیراز
* ملوان بندرانزلی – شهرداری همدان
* ماشین سازی تبریز – رایکای بابل
* شاهین شهرداری بوشهر – آرمان گهر سیرجان
* استقلال ملاثانی _ ویستاتوربین تهران

هفته ی بیستم :
شنبه ۱۴ اسفند

* رایکای بابل – شاهین شهرداری بوشهر
* شهرداری آستارا – ماشین سازی تبریز
* شهرداری همدان – آرمان گهر سیرجان
* مس شهربابک – خوشه طلایی ساوه
* قشقایی شیراز – ملوان بندرانزلی
* ویستاتوربین تهران – شمس آذر قزوین
* مس کرمان – سایپای تهران
* استقلال خوزستان – خیبر خرم آباد
* پارس جنوبی جم – استقلال ملاثانی

هفته ی بیست و یکم :
جمعه ۲۰ اسفند

* آرمان گهر سیرجان – استقلال خوزستان
* خیبر خرم آباد – مس شهربابک
* خوشه طلایی ساوه – پارس جنوبی جم
* شمس آذر قزوین – شهرداری آستارا
* سایپای تهران – ویستاتوربین تهران
* ماشین سازی تبریز – مس کرمان
* ملوان بندرانزلی – رایکای بابل
* شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری همدان
* استقلال ملاثانی – قشقایی شیراز

هفته ی بیست و دوم :
چهارشنبه ۲۵ اسفند

* شهرداری آستارا – شاهین شهرداری بوشهر
* مس شهربابک – شمس آذر قزوین
* خیبر خرم آباد – سایپای تهران
* رایکای بابل – شهرداری همدان
* قشقایی شیراز – ماشین سازی تبریز
* ویستاتوربین تهران – آرمان گهر سیرجان
* مس کرمان – خوشه طلایی ساوه
استقلال خوزستان – استقلال ملاثانی
* پارس جنوبی جم – ملوان بندرانزلی

هفته ی بیست و سوم :
چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۱

* آرمان گهر سیرجان – رایکای بابل
* شهرداری همدان – قشقایی شیراز
* خوشه طلایی ساوه – خیبر خرم آباد
* شمس آذر قزوین – پارس جنوبی جم
* سایپای تهران – مس شهربابک
* ماشین سازی تبریز – ویستاتوربین تهران
* ملوان بندرانزلی – شهرداری آستارا
* شاهین شهرداری بوشهر – استقلال خوزستان
* استقلال ملاثانی – مس کرمان

هفته ی بیست و چهارم :
دوشنبه ۱۵ فروردین

* مس کرمان – شهرداری همدان
* خیبر خرم آباد – شمس آذر قزوین

سه شنبه ۱۶ فروردین
* مس شهربابک – ملوان بندرانزلی
* خوشه طلایی ساوه – سایپای تهران
* قشقایی شیراز – آرمان گهر سیرجان
* ویستاتوربین تهران – رایکای بابل
* استقلال خوزستان – ماشین سازی تبریز
* پارس جنوبی جم – شاهین شهرداری بوشهر
* شهرداری آستارا – استقلال ملاثانی

هفته ی بیست و پنجم :
سه شنبه ۲۳ فروردین

* رایکای بابل – قشقایی شیراز
* شمس آذر قزوین – خوشه طلایی ساوه
* سایپای تهران – شهرداری آستارا
* شهرداری همدان – پارس جنوبی جم
* ملوان بندرانزلی – استقلال خوزستان
* شاهین شهرداری بوشهر – ویستاتوربین تهران
* ماشین سازی تبریز – مس شهربابک

پنجشنبه ۲۵ فروردین
* آرمان گهر سیرجان – مس کرمان
* استقلال ملاثانی – خیبر خرم آباد

هفته ی بیست و ششم :
دوشنبه ۲۹ فروردین

* شهرداری آستارا – شهرداری همدان
* شمس آذر قزوین – ماشین سازی تبریز
* ویستاتوربین تهران – قشقایی شیراز
* استقلال خوزستان – رایکای بابل
* پارس جنوبی جم – سایپای تهران
* مس شهربابک – شاهین شهرداری بوشهر

سه شنبه ۳۰ فروردین
* خوشه طلایی ساوه – استقلال ملاثانی
* خیبر خرم آباد – آرمان گهر سیرجان

برنامه ی مسابقه ی معوقه ی هفته ۲۶ :
دوشنبه ۵ اردیبهشت
* مس کرمان – ملوان بندرانزلی

هفته ی بیست و هفتم :
پنجشنبه ۸ اردیبهشت

* آرمان گهر سیرجان – شهرداری آستارا
* شهرداری همدان – ویستاتوربین تهران
* رایکای بابل – پارس جنوبی جم بوشهر
* قشقایی شیراز – استقلال خوزستان
* سایپای تهران – شمس آذر قزوین
* استقلال ملاثانی – مس شهربابک
* ماشین سازی تبریز – خوشه طلایی ساوه

شنبه ۱۰ اردیبهشت
* ملوان بندرانزلی – خیبر خرم آباد
* شاهین شهرداری بوشهر – مس کرمان

هفته ی بیست و هشتم :
پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت

* پارس جنوبی جم بوشهر – ماشین سازی تبریز
* مس شهربابک – آرمان گهر سیرجان
* خیبر خرم آباد – شهرداری همدان
* خوشه طلایی ساوه – ملوان بندرانزلی
* شمس آذر قزوین – شاهین شهرداری بوشهر
* سایپای تهران – استقلال ملاثانی
* استقلال خوزستان – ویستاتوربین تهران
* مس کرمان – قشقایی شیراز
* شهرداری آستارا – رایکای بابل

هفته ی بیست و نهم :
سه شنبه ۲۰ اردیبهشت

* آرمان گهر سیرجان – پارس جنوبی جم
* شهرداری همدان – استقلال خوزستان
* رایکای بابل – مس کرمان
* قشقایی شیراز – مس شهربابک
* ویستاتوربین تهران – شهرداری آستارا
* استقلال ملاثانی – شمس آذر قزوین
* ملوان بندرانزلی – سایپای تهران
* شاهین شهرداری بوشهر
* ماشین سازی تبریز – خیبر خرم آباد

هفته ی سی ام :
دوشنبه ۲۶ اردیبهشت

* پارس جنوبی جم – قشقایی شیراز
* مس شهربابک – شهرداری همدان
* خیبر خرم آباد – رایکای بابل
* خوشه طلایی ساوه – آرمان گهر سیرجان
* شمس آذر قزوین – ملوان بندرانزلی
* سایپای تهران – شاهین شهرداری بوشهر
* استقلال ملاثانی – ماشین سازی تبریز
* مس کرمان – ویستاتوربین تهران
* شهرداری آستارا – استقلال خوزستان

هفته ی سی و یکم :
یکشنبه اول خرداد

* قشقایی شیراز – شهرداری آستارا
* آرمان گهر سیرجان – شمس آذر قزوین
* شهرداری همدان – خوشه طلایی ساوه
* رایکای بابل – مس شهربابک
* ویستاتوربین تهران – پارس جنوبی جم
* استقلال خوزستان – مس کرمان
* ملوان بندرانزلی – استقلال ملاثانی
* شاهین شهرداری بوشهر – خیبر خرم‌آباد
* ماشین سازی تبریز – سایپای تهران

هفته ی سی و دوم :

جمعه ۶ خرداد
* مس شهربابک – ویستاتوربین تهران 
* خیبرخرم‌آباد – قشقایی شیراز
* خوشه طلایی ساوه – رایکای بابل 
* شمس آذر قزوین – شهرداری همدان 
* سایپای تهران – آرمان گهر سیرجان 
* شهرداری آستارا – مس کرمان 
* ماشین سازی تبریز – ملوان بندرانزلی 
* پارس جنوبی جم – استقلال خوزستان 
* استقلال ملاثانی – شاهین شهرداری بوشهر 

هفته سی و سوم :

پنجشنبه ۱۲ خرداد
* آرمان گهر سیرجان – ماشین سازی تبریز 
* شهرداری همدان – استقلال ملاثانی 
* رایکای بابل – سایپای تهران 
* قشقایی شیراز – شمس آذر قزوین
* ویستاتوربین تهران – خیبر خرم‌آباد 
* استقلال خوزستان – خوشه طلایی ساوه 
* مس کرمان – پارس جنوبی جم 
* شهرداری آستارا – مس شهربابک 
* شاهین شهرداری بوشهر – ملوان بندرانزلی 

هفته سی و چهارم :

سه شنبه ۱۷ خرداد
* پارس جنوبی جم – شهرداری آستارا 
* مس شهربابک – استقلال خوزستان 
* خیبر‌خرم‌آباد – مس کرمان 
* خوشه طلایی ساوه – قشقایی شیراز 
* شمس آذر قزوین – رایکای بابل 
* سایپای تهران – شهرداری همدان 
* استقلال ملاثانی – آرمان گهر سیرجان 
* ملوان بندرانزلی – ویستاتوربین تهران 
* ماشین سازی تبریز – شاهین شهرداری بوشهر 

 

 

 

 

“نقل از : سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران”